Daşyndaky işgärler ätiýaçlygy

Her bir guramanyň baş wezipesi – effektiw işgärleri saýlap seçmekdir. Guramany ýokary professional we kwalifisirlenen işgärler bilen üpjün etmek üçin, işgärleri saýlap-seçiş çäreleri geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri bolsa, daşary ätiýaçdaky işgärlerň toparyny döretmekdir. Bu çäräniň esasy maksady, iş ýeriniň boşan dessine (işgäriň işden boşadylmagy/başga ýere geçirilmegi), oňa öňden saýlanylan we laýyk gelýän dalaşgäri goýmakdyr. Eger Siz hem başarjaň dalaşgäriň häsiýetlerine eýe bolsaňyz onda job@mts.tm poçtasyna özüňiziň maglumatnamaňyzy (anketa) ýazyp iberiň.